Важна информација за запишување на факултет

Сите студенти кои се примени и ги има на конечната ранг листа, потребно е да дојдат на 12.09.2022 и 13.09.2022 и да го завршат запишувањето на Факултетот. При запишувањето кандидатите поднесуваат : Индекс, студентска легитимација и пријавни листови (може да ги најдете во книжарата на факултетот). Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5×4,5 и една со