Деканат

Деканатот на факултетот го сочинуваат декан, продекан за настава и продекан за меѓународна соработка и наука.

Борче Даскаловски

Продекан за настава

Андријана Мисовски

Продекан за наука и меѓународна соработка