Деканат

Деканатот на факултетот го сочинуваат декан, продекан за настава и продекан за меѓународна соработка и наука.

Милан Наумовски

Продекан за настава

Иван Анастасовски

Продекан за меѓународна соработка и наука