Деканат

Деканатот на факултетот го сочинуваат декан, продекан за настава и продекан за меѓународна соработка и наука.

Небојша Марковски

Продекан за наука и меѓународна соработка

Андријана Мисовски

Продекан за настава