Катедри

Во рамките на наставно-научните организациски единици, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје има 7 основни внатрешни организациски единици – катедри и тоа:

КАТЕДРА ЗА ФИЗИЧКО ОБАЗОВАНИЕ, СПОРТ И СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ на нематичните факултети

Предмет:   СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

Наставен кадар на Катедрата 

-Доц.д-р Славица Новачевска ( Раководител на Катедра за физичко образование, спорт и спортски менаџмент)

-Доц.д-р Бранко Крстевски

-Доц.д-р  Ристо Стаменов

-Доц.д-р  Јана Каршаковска Димитриоска

-Доц.д-р Сашо Тодоровски

  Факултети на кои се изведува наставата по предметот Спорт и здравје на нематични факултети:
1 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
2 ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
3 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
4 ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
5 ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР
6 СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
7 БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
8 ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
9 ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ
10 МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11 ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ
12 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
13 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
14 ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ (ФДУ)
15 ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ)
16 ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ “Ханс Ем”
17 ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
18 ФАКУЛТЕТ  ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ФЕИТ)

 

КАТЕДРА ЗА МОНОСТРУКТУРАЛНИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
АНТРОПОМОТОРИКА
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

 

КАТЕДРА ЗА ТЕОРЕТСКИ И МЕТОДСКИ ИСТРАЖУВАЊА
ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА
КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

КАТЕДРА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
СОЦИОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

 

КАТЕДРА ЗА БИОЛОШКО-МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
КИНЕЗИТЕРАПИЈА
БИОМЕХАНИКА
МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ
ХИГИЕНА ВО ФИЗИЧКОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ
ФИЗИОЛОГИЈА
ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

 

КАТЕДРА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ
АТЛЕТИКА
ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО
БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1 (БОКС И БОРЕЊЕ)
БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2 (ЏУДО И КАРАТЕ)

 

КАТЕДРА ЗА СПОРТСКИ ИГРИ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
РАКОМЕТ
ФУДБАЛ