Соопштенија

Известување за трет циклус – докторски студии

Почитувани, Ве информираме дека со Одлука донесена на 252. седница на Ректорска Управа, одржана на 22.09.2020 година, направена е измена на рокот за пријавување на кандидатите за запишување на трет циклус студии. Известувањето со следната содржина е објавено на веб страната на УКИМ, ( линк: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8):   ИЗВЕСТУВАЊЕ Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2020/21 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)   ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I - ГОДИНА час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 1 7.30 – 8.15 14 – 14.45 Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика – Т Изборен – 1   2
НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, ЌЕ СЕ РАЛИЗИРА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН                       ПРВА ГОДИНА (ПРВ СЕМЕСТАР) СПОРТСКА ГИМНАСТИКА                                 -           ON LINE ФУНКЦИОНАЛНА
Уплатници и документи за запишување на нов семестар Потребни документи (можат да се најдат во книжарата во Факултетот): Образец за запишување семестар Три уплатници за нов семестар (види подоле на копчето) Две мали слики од студентот (доколку не се запишувате во прва година, слики НЕ требаат) Индекс (ако веќе имате индекс, не купувајте нов) Уплатници за државна квота Уплатници за приватна квота
Материјали од онлајн семинарот одржан на 24.09.2020 Ви благодариме што бевте дел од онлајн семинарот одржан на 24.09.2020. Кликнете подолу на некое од копчињата за да ги преземете материјалите кои се користеа на семинарот. Методи за оценување - Гонтарев Серјожа Моторички развој - Вуксановиќ Владимир Здрава храна - Шукова Даниела Настава во услови на CoVid19 - Алиу Мустафа
Задолжителна анкета за избор на предмети – прв семестар 2020 Почитувани студенти, Ве молиме најдоцна до 28.09.2020 пополнете ја анкетата за избор на изборни предмети во прв семестар 2020 година за сите студенти на прв циклус на студии. По завршувањето на анкетата, ќе бидат објавени на веб страната 3 предмети кои ќе треба да ги запишете во првиот семестар. За да ја отворите анкетата за
Начин на добивање на сертификат за онлајн едукацијата на 24.09.2020 var captainformCustomVars = {}; var captainformThemeStyle = {}; var append_element = append_element || function(e){if(void 0==e)return!1;if(!("elementType"in e))return!1;var n=null;if(n=e.following?e.following.parentElement:e.inside?e.inside:e.replacing?e.replacing.parentElement:"script"==e.elementType?document.head:document.body,null==n)return!1;var l=document.createElement(e.elementType);delete e.elementType,l=jQuery.extend(l,e),e.replacing?n.replaceChild(l,e.replacing):n.appendChild(l)}; var captainformDomReady = captainformDomReady || function(e){var t=!1,n=function(){document.addEventListener?(document.removeEventListener("DOMContentLoaded",d),window.removeEventListener("load",d)):(document.detachEvent("onreadystatechange",d),window.detachEvent("onload",d))},d=function(){t||!document.addEventListener&&"load"!==event.type&&"complete"!==document.readyState||(t=!0,n(),e())};if("complete"===document.readyState)e();else if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",d),window.addEventListener("load",d);else{document.attachEvent("onreadystatechange",d),window.attachEvent("onload",d);var o=!1;try{o=null==window.frameElement&&document.documentElement}catch(a){}o&&o.doScroll&&!function c(){if(!t){try{o.doScroll("left")}catch(d){return setTimeout(c,50)}t=!0,n(),e()}}()}}; var readyStateOverflowInterval; captainformDomReady(function() { if (document.getElementById('captainform_js_global_vars') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_js_global_vars", textContent: 'var frmRef=""; try { frmRef=window.top.location.href; } catch(err) {};
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СКИЈАЊЕ 1 И 2 – СЕПТЕМВРИ 2020 Г. СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТО ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ 1 И 2 ВО СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА   СКИЈАЊЕ 1 6595 6226 6257 6297 6454 6469 6234 5724 6024 6074 6437 6193 6569 6595 6638 Оценки ќе се даваат во среда 23.09.2020 6578 во 11.30 часот 4839 СКИЈАЊЕ 2 6167 6201 6017 5724 6167 6004
РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ Кандидатите кои се примени во ВТОРИОТ уписен рок имаат обврска да го запазат рокот, за упис - 25.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за третиот уписен рок. ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ Индекс и студенска легитимација Три фотографии (две
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, СО ПОЕНИ ОД УСПЕХОТ – ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г. ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (СРЕДЕН УСПЕХ) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021     Ред.бр. ИД Студ.Програма Успех Матура/Стручни пр. Вкупно 1 83901 АСФЗО17 50,89 24,00 74,89 2 83917 АСФЗО17 42,31 33,06 75,36 3 84072 АСФЗО17 52,80 38,00 90,80 4 84099 АСФЗО17 45,69 23,05 68,74 5 84123 АСФЗО17 35,76 19,67 55,43