Запишување на примените студенти во прв уписен рок – I циклус 2021/2022

Примените кандидати се запишуваат на 10 и 13.9.2021 година При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови 2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3) 3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“