ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ СТУДЕНТИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК – I ЦИКЛУС 2021/2022

Примените кандидати се запишуваат на 27.9.2021 година од 09:00 – 15:00ч. При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови 2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3) 3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил