Запишување на примените студенти во прв уписен рок – I циклус 2021/2022

  • Home
  • Македонски
  • Запишување на примените студенти во прв уписен рок – I циклус 2021/2022


Примените кандидати се запишуваат на 10 и 13.9.2021 година

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, _______ (да се наведе факултетот – носител на студиската програма), на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41. Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

4. Уплатница од 6100 денари + 1000 денари за државна квота редовни студенти, на жиро сметка: 160010309378818. Приходна шифра: 72301941. Образец ПП50

5. Уплатница од 12200 + 1000 денари за кофинансирање вонредни студенти, кофинансирање редовни студенти и вонредни насока спорт, на жиро сметка 160010309378818. Приходна шифра: 72301941. Образец ПП50

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: Сите примени студенти задолжително да ги донесат своите документи на 10.09.2021 (петок) и 13.09.2021 (понеделник), во спротивно нема да бидат запишани во првиот уписен рок.