Предмети од универзитетска листа на УКИМ – II циклус

Предмети од универзитетска листа на УКИМ за втор циклус студии:   Име Код Професори Биомеханичка анализа УИСМБА Роберт Христовски; Александар Туфекчиевски; Иницијална методолошко-статистичка обработка и анализа на податоците УИСМИМСОАП Георги Георгиев; Истражувања во врска со половата зрелост УИСМИВПЗ Даниела  Шукова Стојмановска; Истражувања за трансформација на моторната оперативност и на силовите способности УИСМИТМОСС Владимир Вуксановиќ; Мониторирање