Соопштение за онлајн настава на: кинезитерапија, примена на комп. и методи на истегнување Почитувани колеги!   Сите вонредни студенти кои  во зимскиот семестар 2020/2021 год. ги имаат запишано предметите: - Кинезитерапија (задолжителен - двете насоки- фв и спорт), - Примена на компјутери (изборен - насока фв), и - Методи на истегнување - стречинг (изборен - насока спорт), а   за истите треба да посетуваат соодветни семинари, да пристапат