Category Професори

Руждија Калач

Вон.проф. д-р Руждија Калач Предмет: Боречки спортови 1 (Бокс и Борење) Преземи CV

Андријана Мисовски

Нас. доц. д-р Андријана Мисовски zandrijana@yahoo.com Предмет: Одбојка  

Влатко Неделковски

Нас. доц. д-р Влатко Неделковски Предмет: Ракомет Преземи CV

Борче Даскаловски

Вон. проф. д-р Борче Даскаловски borche.daskalovski@ffosz.ukim.mk Предмет: Кошарка Преземи CV

Катерина Спасовска

Нас. вон. д-р Катерина Спасовска Предмет: Спортска гимнастика Преземи CV

Владимир Вуксановиќ

Вонреден Професор д-р Владимир Вуксановиќ Предмет: Антропомоторика Преземи CV

Александар Ацески

Нас. вон. д-р Александар Ацески Предмет: Биомеханика Преземи CV

Серјожа Гонтарев

Нас. вон.проф. д-р Серјожа Гонтарев Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт Преземи CV

Александар Симеонов

Нас.вон.проф. д-р Александар Симеонов Предмет: Атлетика Преземи CV

Митричка Џамбазовска Старделова

Проф. д-р Митричка Џамбазовска Старделова Предмет: Кинезиолошка антропологија Преземи CV