РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈАПочитувани студенти,

Во прилог се резултатите по предметот Кинезиолошка антропологија одржан на 31.08.2023 година.

Положени студенти :

7177-7
7091-7
7058-6
6070-7
7094-7
7133-7
7088-7
7127-6
7064-6
7102-7
7043-7
7161-6
6999-6
7125-6
7132-6
7119-7
7033-7
7162-6
7162-6
7135-6
6995-6
6994-6
7131-6
7130-6
7080-6
7053-6
7066-7