Резултати од Мини кошарка одржан на 08.02.2022СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ

МИНИ – КОШАРКА ОДРЖАН НА 8.02.2022 ГОДИНА

1.6571 10
2.6642 10
3.7010 10
4.6670 9
5.6604 9
6.6577 9
7.6580 9
8.6573 9
9.5557 8
10.6570 8
11.6699 8
12.6647 8
13.6598 7
14.6595 7
15.6596 7
16.6576 7
17.6579 7
18.6625 7
19.6585 7
20.6634 6
21.6669 6
22.7022 6
23.6584 6
24.6581 6

25.6605 6
26.6617 6

СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ

БАСКЕТ 3 НА 3 ОДРЖАН НА 8.02.2022 ГОДИНА

1.6226
2.6229

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДОСТАВАТ ИНДЕКСИТЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ
НА ОЦЕНА НА 21.02.2022 ГОДИНА ВО 12 ЧАСОТ

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
ВОН.ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ДАСКАЛОВСКИ