Меѓународна конференција на Светската алијанса за физичко образование (WPEA)

  • Home
  • Македонски
  • Меѓународна конференција на Светската алијанса за физичко образование (WPEA)


Проф. д-р Илија Клинчаров беше поканет како главен предавач на Меѓународната конференција на Светската алијанса за физичко образование (WPEA), која се одржа на „East China Normal University“ во Шангај, Кина од 1-ви до 3-ти ноември 2023 година. Имаше 7 главни предавачи и 13 поканети предавачи од Велика Британија, САД, Австралија, Египет, Турција, Република Северна Македонија, Хонг Конг, Малезија и Нов Зеланд, вклучително и проф. д-р Илија Клинчаров, претставник на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје. Честитки проф.д-р Клинчаров.
Експерти по физичко образование, истражувачи и наставници од многу земји се собраа во Шангај на 1 ноември на првата меѓународна конференција на Светската алијанса за физичко образование (WPEA), со главна цел да дискутираат за соработка и унапредување на физичкото образование на глобално ниво.
Prof. Dr. Ilija Klincharov was a keynote speaker at the 2023 World Physical Education Alliance (WPEA) International Conference which took place at East China Normal University, Shanghai, China from the 1st – 3rd November 2023. There were 7 keynotes and 13 invited speakers from the UK, USA, Australia, Egypt, Turkey, Republic of North Macedonia, Hong Kong, Malaysia & New Zealand, including Prof. Dr. Ilija Klincharov, representing the Faculty of Physical Education, Sport and Health at University Ss. Cyril and Methodius – Skopje. Congratulations Prof. Dr. Klincharov.
Physical education experts, researchers and teachers from many countries gathered in Shanghai on Nov 1 for the first International Conference of the World Physical Education Alliance (WPEA), with a main goal to discuss about collaboration and advancing and enhancing physical education on a global scale.