CООПШТЕНИЕ За избор на претседател и членови на факултетско студентско собрание

  • Home
  • Македонски
  • CООПШТЕНИЕ За избор на претседател и членови на факултетско студентско собрание


СООПШТЕНИЕ

За избор на претседател и членови на факултетско студентско собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје до ден 23.11.2020 година, на официјалниот мејл или преку архивата на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, пристигната е 1 кандидатура за претседател и 6 кандидатури за членови на Фа­култетското студентско собрание на ФФОЗС.

Изборната комисија ги разгледа пристигнатите кандидатури и констатира дека  кандидатите ги исполуваат условите да бидат избрани.

Кандидатите ги исполуваат условите да бидат избрани:

  1. Тихо Наумоски, со број на индекс 344 – студент на втор циклус студии е кандидат за претседател на Фа­култетското студентско собрание.
  2. Дамјан Наумовски, со број на индекс 6642 – – студент на прв циклус студии е кандидат за член на Фа­култетското студентско собрание.
  3. Николина Мартиновска, со број на индекс 6191 – – студент на прв циклус студии е кандидат за член на Фа­култетското студентско собрание.
  4. Илија Спасески, со број на индекс 6256 – – студент на прв циклус студии е кандидат за член на Фа­култетското студентско собрание.
  5. Тамара Ивановска, со број на индекс 6719 -– студент на прв циклус студии е кандидат за член на Фа­култетското студентско собрание.
  6. Елвир Козица, со број на индекс 346 – – студент на втор циклус студии е кандидат за член на Фа­култетското студентско собрание.
  7. Сашо Даневски, со број на индекс 38 – – студент на трет циклус студии е кандидат за член на Фа­култетското студентско собрание

ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФА­КУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ ЌЕ СЕ ОДДРЖАТ НА 4.12.2020 ГОДИНА ВО ПЕРИОДОТ ОД 8:00 ДО 19:00 ЧАСОТ

Со почит,

Изборна комисија