ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021/2022 (ВТОР УПИСЕН РОК)

  • Home
  • Македонски
  • ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021/2022 (ВТОР УПИСЕН РОК)


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (СРЕДЕН УСПЕХ) ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 (ВТОР УПИСЕН РОК)

Ред.бр. ИД Студ.Програма Успех Матура/Стручни пр. Вкупно
1 92945 АСФЗО17 49,02 27,85 76,87
2 93070 АСФЗО17 39,72 32,00 71,72
3 93100 АСФЗО17 45,69 35,00 80,69
4 93220 АСФЗО17 51,53 28,47 80,00
5 93226 АСФЗО17 40,41 32,56 72,97
6 93259 СССТ-ОДБ17 58,47 40,00 98,47
7 93268 АСФЗО17 42,24 26,00 68,24
8 93270 АСФЗО17 53,83 29,11 82,94
9 93335 АСФЗО17 41,25 23,85 65,10
10 93355 СССТ-РАК17 41,81 21,65 63,47
11 93356 АСФЗО17 31,04 19,30 50,35
12 93368 АСФЗО17 47,31 30,00 77,31
13 93369 АСФЗО17 31,64 17,82 49,46
14 93394 АСФЗО17 37,65 28,55 66,19
15 93507 АСФЗО17 36,44 33,70 70,14
16 93528 СССТ-АТЛ17 56,95 26,71 83,66
17 93530 АСФЗО17 44,71 24,41 69,12
18 93534 СССТ-БОКС17 29,08 23,09 52,17
19 93536 АСФЗО17 40,65 23,29 63,94
20 93548 АСФЗО17 47,02 28,00 75,02
21 93560 АСФЗО17 53,14 28,77 81,91

 

Комисија:

Претседател: Проф. Д-р Борче Даскаловски

Член: Проф. Д-р Гино Стрезовски

Член: Проф. Д-р Георги Георгиев

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор  во  рок  од  24  часа.  Во  спротивно,  го  губи  правото  на  приговор  во натамошната  постапка  во поглед  на  објавените  резултати.  Приговорот  се  однесува  само  на  технички  пропусти  –  грешки  направени при  пресметувањето  на  бодовите,  и  се  упатува  до  деканатската  управа  на  факултетот.  Решението  на  управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.