ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ПОВРЗАНО СО ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБАВАЖНО СООПШТЕНИЕ
ПОРАДИ ВОВЕДЕНАТА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И ПОЛИЦИСКИОТ ЧАС, НАМАЛЕНИ СЕ МОЖНОСТИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА
СО СТУДЕНТИТЕ, ОСОБЕНО СО ТИЕ КОИ ЖИВЕАТ НАДВОР ОД СКОПЈЕ. ПОРАДИ ОВА, СЕ ПРЕКИНУВААТ СИТЕ АКТИВНОСТИ
ПОВРЗАНИ СО СКРИПТАРАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И НАБАВКАТА НА СКРИПТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА.
ПОКРАЈ НАСТАВАТА КОЈА СЕ ОДВИВА ПРЕКУ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИТЕ, ПРОФЕСОРИТЕ СЕ ОБВРЗАНИ СВОИТЕ ПРЕДАВАЊА ДА ИМ ГИ ДОСТАВАТ НА СТУДЕНТИТЕ (РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ) ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА.
ВАКВИОТ НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА ЌЕ СЕ ОДВИВА ДО МОМЕНТОТ НА ПРЕКИН НА ВОНРЕДНАТА СИТУАЦИЈА.