УПИСИ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • УПИСИ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


УПИС НА СТИДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОЕРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 

Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

 

ПРВ УПИСЕН РОК

 • Пријавување на кандидатите:      31.08.2020 и 01.09.2020 година
 • Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа): 03.09. 2020 година
 • Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа): 07.09. 2020 година
 • Запишување на кандидатите: 10 и 11.09. 2020 година

 

ВТОР УПИСЕН РОК

 • Пријавување на кандидатите:       15.09.2020 и 16.09.2020 година
 • Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа): 18.09. 2020 година
 • Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа):  21.09. 2020 година
 • Запишување на кандидатите:   25.09. 2020 година

 

ТРЕТ УПИСЕН РОК

 • Пријавување на кандидатите:      28.09.2020 година
 • Запишување на кандидатите: 30.09.2020 година

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ БИДАТ ПРИМЕНИ НА ФАКУЛТЕТОТ, ПРИ УПИСОТ ТРЕБА ДА ГИ ДОНЕСАТ ОРИГИНАЛНИТЕ СВЕДИТЕЛСТВА, ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ ДОБИЕНО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКАТА АМБУЛАНТА (СЕ НАОЃА ЗАД СТУДЕНТСКИОТ ДОМ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ). ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ, ИНДЕКСИ И УПЛАТНИЦИ МОЖАТ ДА СЕ КУПАТ ВО СКРИПТАРАТА НА ФАКУЛТЕТОТ. 

 

Забелешка: По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот, на интернет страницата ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2020/2021година. По реализацијата на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, бројот на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2020/2021година, ќе биде објавен на на интернет страниците на единиците.