РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КИНЕЗИТЕРАПИЈА (13.02.2019 Г.)ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО
ФЕРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (13.02.2019)
Индекс Оценка
5649 6(шест)
5676 6(шест)
5096 6(шест)
5716 6(шест)
5693 6(шест)
Проф. д-р Вујица Живковиќ