РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2020/21 год.

(ПРВ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I – ГОДИНА

час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика – Т Изборен – 1  
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика –Т Изборен-2
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III Историја на ФК-Т 15.00 ч. Анатомија – Т  
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III Историја на ФК-Т 15.45 ч.    Анатомија – В  
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Гимнастика В – III Гимнастика В – IV Историја на ФК –В Историја на ФК-Т Изборен[1]-3
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Гимнастика В – III  Гимнастика В – IV Историја на ФК –  В Историјана ФК-Т Историја на ФК –  В
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

        Историја на ФК –  В

ОДГОВОРЕН ПРОФЕСОР ЗА ПРВА ГОДИНА:         ВОНР. ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА СПАСОВСКА  E-male:   kategim@yahoo.com

            ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРВА ГОДИНА: ___________________________        ЌЕ ГО ИЗБЕРАТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА “ON LINE“  ПРЕКУ ПЛАТФОРМИТЕ „MICROSOFT TEAMS„ ИЛИ “ZOOM“ ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

 ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  II – ГОДИНА

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2020/21 год.

ТРЕТ  (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

 

час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Изборен – 7 Методологија со статист. – Т Педагогија –Т Методологија  со статистикаВ – I  
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Изборен – 8 Методологија со статист. – Т Педагогија –Т Методологија  со статистикаВ  – I  
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Изборен – 9 Социологија на ФЗОС и СпортВ – I и II Социол.на ФЗОС – Т Методологија  со статистикаВ – II  
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Методо. Со стат. – Т Социологија на ФЗОС – В – I и II Социол.на ФЗОС – Т Методологија  со статистикаВ – II  
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Методо. Со стат. – Т  Физиологија – Т      
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

   Физиологија – В – I и II      
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 ОДГОВОРЕН ПРОФЕСОР ЗА ВТОРА ГОДИНА:      ДОЦ. Д-Р ЖИКИЦА ТАСЕВСКИ            :           E-male:         tasevskizikica@yahoo.com

            ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВТОРА ГОДИНА:                          МАРТИНА НИКОЛОВА:             E-male: martinanikolovaa10@yahoo.com

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА “ON LINE“ ПРЕКУ ПЛАТФОРМИТЕ  „MICROSOFT TEAMS„ ИЛИ “ZOOM“ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

 ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ   – III – ГОДИНА

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2020/21 год.

ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

  Изборен – 13 Медицина на спорт – В-II Летно логорување

 

Медицина на спорт – Т –
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Ракомет– Т – Изборен – 14 Медицина на спорт – В-II Психологија на ФЗОС – Т Медицина на спорт – Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Ракомет– Т – Избоерн – 15 Медицина на спорт – В-I Психологија на ФЗОС – Т Медицина наспорт – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Ракомет – В – I

Народни херои

Ракомет – В – II

Народни херои

Медицина на спорт – В-I Психологија на ФЗОС – Т Медицина наспорт – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Ракомет – В – I

Народни херои

Ракомет – В – II

Народни херои

  Психологија на ФЗОС – Т  
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Ракомет – В – II

Народни херои

Ракомет – В – I

Народни херои

  Психологија на ФОВС – В  
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Ракомет – В – II

Народни херои

Ракомет – В – I

Народни херои

  Психологија на ФЗОС – В  

                                                                                                                                    ОДГОВОРЕН ПРОФЕСОР ЗА ТРЕТА ГОДИНА:        ВОНР. ПРОФ. Д-Р ВЛАТКО НЕДЕЛКОВСКИ     :   E-male:    vlatko4@yahoo.com

            ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ТРЕТА ГОДИНА:                            АНГЕЛА МИЛАДИНОВА:          E-male: miladinovaangela10@gmail.com

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА “ON LINE“ ПРЕКУ ПЛАТФОРМИТЕ  „MICROSOFT TEAMS„ ИЛИ “ZOOM“ ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ  СЕ РЕАЛИЗИРА  ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 – 15.15  ЧАСОТ

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ   IV – ГОДИНА

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2020/21 год.

СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на одржување ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

    Теорија и методика на сп. рекреација – Т Рекреација – В – I Дидактика на  ФОС – Т
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

    Теорија и методика на сп. рекреација – Т Рекреација – В – I Дидактика на ФОС Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Боречки спортови 2–Т Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Боречки спортови 2–Т Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – В
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Изборен – УКИМ -2 Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – В
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Изборен – УКИМ -3 Изборен – УКИМ – 4 Рекреација – В – II Рекреација – В – II  

 ОДГОВОРЕН ПРОФЕСОР ЗА ЧЕТВРТА ГОДИНА:  ДОЦ. Д-Р ЛУКА ПОПОВСКИ:   E-male: luka_popovski@yahoo.com

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЧЕТВРТА ГОДИНА:                      НИКОЛИНА МАРТИНОВСКА:  E-male: nikolinamartinovska@gmail.com

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА “ON LINE“ ПРЕКУ ПЛАТФОРМИТЕ  „MICROSOFT TEAMS„ ИЛИ “ZOOM“  ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ БОРЕЧКИ СПОРТОВИ -2, ЌЕ  СЕ РЕАЛИЗИРА  ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО СРЕДА И ЧЕТВРТОК ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 – 15.15  ЧАСОТ

Изборните предмети  се избираат од понудените листи од ФФОСЗ и УКИМ, во зависност од бројот на семестарот кој се слуша