РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


РЕПУБЛИКА   СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Скопје

Факултет за физичко образование, спорт и дравје

ул. „Димче Мирчев“ б.р. 3, 1000 Скопје

 

 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК

Кандидатите кои се примени во третиот уписен рок имаат обврска да го запазат рокот за упис – 30.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за третиот уписен рок.

ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ

 • Индекс и студенска легитимација
 • Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2 х 3 см)
 • Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарницата на Факултетот)
 • Оригинални свидетелства од сите класови.
 • Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 • Извод од матичната книга на родените
 • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 • Потврди за уплатени средства:
  • За упис на факултет – 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ,
  • Назив и седиште на примачот  –  Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103093 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41
 • За осигурување – 1000 денари
 • Назив и седиште на примачот – Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103093 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41
 • За ИКСА на УКИМ ЗА ФФОСЗ – 750 денари
 • Назив и седиште на примачот  – Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103689 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41

Наведените уплатници, формулари, индекс и студентска легитимација можат да се набават во книжарата на Факултетот.

 

РАНГ ЛИСТИ ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 

Ранг листа од третиот уписен рок – Физичко и здравствено образование – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 85660 Георг Ѓорѓиев 89,375

 

Ранг листа од третиот уписен рок за  – Физичко и здравствено образование – Кандидати со грешка – Редовни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 85712 Кирил Коколански 80,429

 

Ранг листа од третиот уписен рок – Спортски тренери  – фудбал – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 85673 Аријан Раиф 44,460

 

Ранг листа од третиот уписен рок – Спортски тренери – спортско стрелаштво – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 85601 Јулија Величковска 53,599

 

Ранг листа од третиот уписен рок – Спортски тренери – кондициска подготовка – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 85603 Иван Денковски 61,857

КОМИСИЈА

 1. Прод. д-р Милан Наумовски – претседател с.р.
 2. Проф. д-р Александар Туфекчиевски – член с.р.
 3. Проф. д-р Гино Стрезовски – член с.р.