ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, СО ПОЕНИ ОД УСПЕХОТ – ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.

  • Home
  • Македонски
  • ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, СО ПОЕНИ ОД УСПЕХОТ – ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (СРЕДЕН УСПЕХ) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

 

 

Ред.бр. ИД Студ.Програма Успех Матура/Стручни пр. Вкупно
1 83901 АСФЗО17 50,89 24,00 74,89
2 83917 АСФЗО17 42,31 33,06 75,36
3 84072 АСФЗО17 52,80 38,00 90,80
4 84099 АСФЗО17 45,69 23,05 68,74
5 84123 АСФЗО17 35,76 19,67 55,43
6 84132 СССТ-КОШ17 35,76 18,00 53,76
7 84197 АСФЗО17 36,00 18,67 54,67
8 84202 АСФЗО17 58,78 27,27 86,05
9 84212 АСФЗО17 43,66 24,00 67,66
10 84246 АСФЗО17 24,77 10,00 34,77
11 84270 АСФЗО17 45,60 18,00 63,60
12 84387 СССТ-КОШ17 7,82 0,00 78,20

 

 

 

Комисија:

 

Претседател: Проф. Д-р Милан Наумовски

 

Член: Проф. Д-р Александар Туфекчиевски

 

Член: Проф. Д-р Гино Стрезовски

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор  во  рок  од  24  часа.  Во  спротивно,  го  губи  правото  на  приговор  во натамошната  постапка  во поглед  на  објавените  резултати.  Приговорот  се  однесува  само  на  технички  пропусти  –  грешки  направени при  пресметувањето  на  бодовите,  и  се  упатува  до  деканатската  управа  на  факултетот.  Решението  на  управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.