ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, СКОПЈЕ

 

Предмет:      Објавување на прелиминарната листа  на кандидатите кои ги исполнуваат условите

                        за запишување на докторските студии  по кинезиологија  на Факултетот

                        за физичко образование, спорт и здравје во Скопје во вториот уписен рок

 

На конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, за учебната 2019/2020 година, се пријавија 4 кандидати. Врз основа на условите предвидени со конкурсот, можеме да кажеме дека двајца од нив комплетно ги исполнуваат условите да се запишат на Докторските студии по кинезиологија на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, а двајца од пријавените кандидати иако ги исполнуваат условите, неопходно е да ги комплетираат документите до 15.01.2020. Доколку не го сторат тоа, нема да можат да се запишат на Докторските студии по кинезиологија.

 

Прелиминарна ранг- листа  на кандидатите кои ги исполнуваат условите за упис на докторските

студии по кинезиологија на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје

 

 

р.б.

 

име и презиме

мотивац. писмо  

CV

англ. јазик просек од прв циклус просек од втор циклус  

нострификација

 

ментор

1 Зорица Станковска

zorica_k89@hotmail.com

071373713

 

+

 

+

 

+

 

9.01

 

8.25

 

/

 

проф. д-р Серјожа Гонтарев

2 Лирона Хоџа Хасани

lironahoxha@hotmail.com

+383  049 581 696

 

+

 

+

 

 

 

8.07

 

8.22

нема ни за прв ни за втор циклус (број има)  

проф. д-р Жарко Костовски

3 Куштрим Бериша

Kushtrim.berisha@uni-pr.edu

 

+

 

+

 

+

 

9.27

 

9.00

 

+  +

 

проф. д-р Калач Руждија

4 Агим Кека

Jimmykeka@hotmail.com

+38344711212

 

+

 

+

 

+

 

8.20

 

8.33

нема ни за прв ни за втор циклус (нема ни број)  

проф. д-р Калач Руждија

раководител на докторски студии

проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска