КОНКУРС ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИВе известуваме дека на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2020/2021 година.

Исто така, Конкурсот е објавен и на веб страната на УКИМ и можете да го најдете на следниов линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-tret_ciklus_2020_2021.pdf