ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ФАКУЛТЕТОТИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНО – АДМИНИСТРАТИВАНТА СЛУЖБА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ (СЕКРЕТАР, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ И АРХИВА) РАБОТА СО  СТРАНКИ И СТУДЕНТИ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 11.00 ДО 13.00 ЧАСОТ.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТА НА ПРОДЕКАНОТ ЗА НАСТАВА И ПРОДЕКАНОТ ЗА НАУКА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ  – ПОТПИШУВАЊЕ НА ПОТВРДИ И ПРИЈАВИ  – СЕКОЈА СРЕДА ОД 10.00 ДО 12.00 ЧАСОТ.