ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКИМУчење на далечина и за на наставата по предметот Спорт и здравје кој се реализира на повеќето факултети на УКИМ, а се изведува преку Катедра по физичко образование, спорт и спортски менаџмент на нематични факултети  во состав на УКИМ  при Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Изведување на настава е усогласена со начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.

Промените во оваа  настава односно “ учење од далечина “ се во насока на подобрување на интересот за изучување на кинезиолошките принципи и вредности, сé поголемата  потреба  на студентите за физичка активност во актуелната состојба.

Препораките за физичка активност се во насока за подобрување на физичките способности и доброто здравје, а се базираа на ефектите од различни видови на физички вежби. Затоа од особена важност е промовирање на физичката активност со цел да им се помогне на студентите да ги компензираат своите движечки ограничувања и да ја зголемат физичката активност, а со тоа да го подобрат и сочуваат своето физичко и ментално  здравје.

Вака конципирана наставна односно изведување на физичка активност преку on line “учење од далечина“ е во согласнот со современите програмски активности присутни во странските високо развиени образовни установи, како и искуства во смисла на важноста на физичката активност за студентската популација.

Предметот Спорт и здравје, во овој семестар преку ZOOM  платформа се реализира  на 10 факултети на УКИМ, каде се вклучени преку 1300 студенти поделени во повеќе групи.

* ВАКВИОТ ВИД НА НАСТАВА ОД СТРАНА НА СТУДЕНТИТЕ  Е  ПРИФАТЕНА СО ОГРОМНО ЗАДОВОЛСТВО .

 Со Почит,

Факултет за физичко образование, спорт и здравје