ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФФОСЗ

  • Home
  • Македонски
  • ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФФОСЗ


ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ

 

 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

 

1 Партиципација по година за упис во државна квота на прв циклус студии – согласно конкурсот за упис 200 евра
2 Партиципација по година за упис во квота кофинансирање на прв циклус студии – согласно конкурсот за упис 400 евра
3 Повторно запишување на предмет-и државна квота (број на кредити по предмет), вредност  на еден кредит 200 денари
4 Претходни генерации со кофинансирање – вредност на еден кредит 300 денари
5 Генерација 2013/14 со кофинансирање – вредност на еден кредит 400 денари
6 Промена на предметна програма во насоката спорт 3 000 денари
7 Доквалификација на дипломирани студенти од насока спорт  на насока физичко и здравствено образование 24 400 денари
8 Доквалификација на дипломирани студенти од насока физичко и здравствено образование на насока спорт 12 200 денари
9 Пропуштена студиска година 2 500 денари
10 Продолжување на студии по пропуштени години – максимум за наплата е 10 000 денари 2 500 денари
11 Префрлување од друг сроден факултет 2 000 денари
12 Испишување од факултет 1 000 денари
13 Повторно запишување на испишан студент 2 000 денари
14 Издавање на дупликат индекс 1 500 денари
15 ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР ПО ИЗМИНАТ РОК (КАЗНА)  

 

 

·         од   1.3. до 15.3 во тековната година  500 денари
·         од 16.3. до 31.3 во тековната година 1.000 денари
·         од  1.4  до 15.4 во тековната година 1.500  денари
·         од 16.4  до 30.4 во тековната година 2.000 денари
·         од  1.5  до 15.5 во тековната година 2.500 денари
16 Пријавување на испит по изминат рок  (за секој предмет посебно) 400 денари
17 Издавање на дупликат Уверение за завршен факултет 1 000 денари
18 Издавање на дупликат Диплома 3 000 денари
19 Издавање уверение за положени испити 250 денари
20 Изработка на Уверение за дипломиран студент 500 денари
21 Признавање на испити положени на друг факултет   – за секој предмет одделно 400 денари
22 Одбрана на дипломска работа 3 000 денари
23 Изработка на Уверение за дипломиран студент на англиски јазик 3 000 денари
24 Изработка на Диплома 2 500 денари
25 Издавање  наставен план 1 000 денари
26 Издавање  наставна програма 5 000 денари
27 Преполагање на положен испит кој е  поништен во рок од  24 часа 1 000 денари
28 Комисиско полагање на испит после трет пат 1 000 денари
29 Задолжителна домашна задача ( работа ) на прв циклус  студии 500 денари
30 Тетратка за испит 20 денари
31 Осигурување на студент   –  според најповолна понуда
32 Издавање диплома за прв циклус студии по кратка постапка (ургентна диплома) 5 000 денари
 

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 

1 Упис на втор циклус студии  – согласно конкурсот за упис 2 000 евра
2 Запишување еден семестар 500 евра
3 Пријавување и одбрана на магистерски труд 1 000 евра
4 Повторно запишување на предмет 2 000 денари
5 Полагање на испит на втор циклус  студии 2 000 денари
6 Проектна задача на втор циклус студии 2 000 денари
7 Промена на тема на магистeрски труд 2 000 денари
8 Промена на ментор на магистерски труд 2 500 денари
9 Продолжување на рок за студирање на втор циклус студии  (по семестар) 6 000 денари
10 Одбрана на магистерски труд ( по старо заклучно 31. 12. 2013) 26 200 денари
11 Издавање диплома за втор циклус студии по кратка постапка (ургентна диплома) 5 000 денари
 

ТРЕТ ЦИКЛУС (ДОКТОРСКИ) СТУДИИ

 

1 Упис на трет циклус (докторски студии) 6 000 евра
2 Запишување семестар (55 700 денари) 900 евра
3 Повторно запишување на предмет-ти од ФФК број на кредити – вредност на еден кредит  (1860 денари) 30 евра
4 Промена на тема за докторска дисертација 6 000 денари
5 Одобрување на тема за докторска дисертација 4 000 денари
6 Промена на ментор за докторска дисертација 5 000 денари
7 Повторно запишување на предмет-ти од УКИМ број на кредити – вредност на еден  кредит (930 денари) 15 евра
8 Одбрана на докторски труд  пријавен до 31. 12. 2011 година – за државјани на Р.М. 3 000 евра
9 Одбрана на докторски труд  пријавен до 31. 12. 2011 година – за странци 3 900 евра
10 Продолжување на рокот за изработка на докторската дисертација по вина на кандидатот 10 000 денари

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

                                                                                        СПОРТ И ЗДРАВЈЕ