ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 Г.           

 

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРВА ГОДИНА  
 02 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                      АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 13 Часот                      ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

15 – 16 Часот                      АНАТОМИЈА – НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

3 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                      СКИЈАЊЕ – 1

11 – 14 ЧАСОТ                     СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

14 – 16 Часот                      ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

 

ВТОРА ГОДИНА
09 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 ЧАСОТ                   АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                   МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                     ПЕДАГОГИЈА

10 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                     ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

03 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2            

 

ТРЕТА ГОДИНА
 16 НОЕМВРИ – 2019 

08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот         РАКОМЕТ

15 – 18 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

17 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот         ФУДБАЛ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

15 – 16 Часот         ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот         ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 23 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

24 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                    БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

11 – 14 Часот                     КИНЕЗИТЕРАПИЈА

15 – 18 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

ДИПЛОМСКАТА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 30 НОЕМВРИ – 2019 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

01  ДЕКЕМВРИ – 2019

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА 

 

НАСОКА СПОРТ

 

ПРВА ГОДИНА
 02 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                       АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА – НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                       КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

03 НОЕМВРИ – 2019

14 – 16 Часот                       ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

08 – 11 Часот                       СКИЈАЊЕ – 1

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ        – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ          – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 09 НОЕМВРИ – 2019

11 – 14 Часот                     МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

10 НОЕМВРИ – 2019

      08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

      11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

03 НОЕМВРИ – 2019

      08 – 11 Часот                     СКИЈАЊЕ – 2

17 НОЕМВРИ – 2019

15 – 16 Часот                     ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ТРЕТА ГОДИНА
16 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 ЧАСОТ        МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ 

17 НОЕМВРИ – 2019

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

23  НОЕМВРИ – 2019

15 – 18 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

24 НОЕМВРИ

1518 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

                                    ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ     

                                    РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ  СО     ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 30 НОЕМВРИ – 2019

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

01  ДЕКЕМВРИ – 2019

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА
02 НОЕМВРИ – 2019

            11 – 13 Часот               ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ                  

03 НОЕМВРИ – 2019                                  

11 – 14 Часот                 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

08 – 11 ЧАСОТ              СКИЈАЊЕ – 1                         

 

ВТОРА ГОДИНА
 09 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот               АТЛЕТИКА      

10 НОЕМВРИ – 2019                    

17 – 19 Часот               ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА        

03 НОЕМВРИ – 2019

08  – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2  

 

 

ТРЕТА ГОДИНА
 16 НОЕМВРИ – 2019

11 – 14  Часот                         РАКОМЕТ

15 – 18  Часот                         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

17 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 ЧАСОТ                        ФУДБАЛ

                                   

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
23 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

24 НОЕМВРИ

08 – 11 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2              

ДИПЛОМСКАТА РАБОТАТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 30 НОЕМВРИ – 2019

08 – 8.45   Часот               ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45   Часот               СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот                МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот                АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот                ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

01  ДЕКЕМВРИ – 2019

08 – 8.45   Часот               МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45   Часот               УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)