СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ВТОРА СМЕНА СКИЈАЊЕ (СКИЈАЊЕ 2) – МАВРОВО 03-10.02.2020 Г.

  • Home
  • Македонски
  • СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ВТОРА СМЕНА СКИЈАЊЕ (СКИЈАЊЕ 2) – МАВРОВО 03-10.02.2020 Г.


СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ВТОРА СМЕНА – СКИЈАЊЕ 2

Маврово 03.02.2020 – 10.02.2020 Г

Реден број Име и презиме Број на индекс
1. Мартин Стојановски 6085
2. Ирена Бајевска 5724
3. Борис Танчев 5500
4. Катерина Тоневска
5. Александра Видаковска 6017
6. Николај Глигороски 5988
7. Тодор Анчев 5835
8. Наум Костовски 6376
9. Ненад Костовски 6373
10. Александар Којчев 6247
11. Томислав Јанкуловски 6004
12. Леонид Ефремов 6026
13. Ване Киров 6080
14. Венко Илиевски 5556
15. Виктор Димитров 6704
16. Никола Донески
17. Фидан Амцовски 6272
18. Оливер Тасков 6104
19. Димитар Георгиев
20. Владимир Вељаноски 6013
21. Нена Гонтарева 6408
22. Севим Илијаз 6261
23. Виктор Василевски 6601
24. Димитар Ристовски 6626
25. Иван Крстевски 6234
26. Даниел Велески 6648
27. Емануел Николоски 6068
28. Ангелко Ристов 6067
29. Мартин Завојчески 6606
30. Кристијан Јордановски 6533
31. Васка Григоријадис 6229
32. Никола Бошале 5904
33. Марко Милошевски 6435
34. Милан Стаменковиќ 6471
35. Бојан Серафимов 5832
36. Димче Манчев 6427
37. Милена Васоска 6411
38. Дарко Балоски 6192
39. Александар Ристески 6238
40. Бисера Паскал 5689
41. Бојан Таневски 6581
42. Боби Таневски 6578
43. Оливер Димитриески 6577
44. Мартин Ристов 6032
45. Ѓорѓи Василев 6044
46. Елеонора Пешевска 6454
47. Стефан Ацковски
48. Кирил Митковски 6457
49. Борис Палазов 6046
ПРОФЕСОРИ
51. НЕБОЈША МАРКОВСКИ
52. ОРЦЕ МИТЕВСКИ
53. ЖАРКО КОСТОВСКИ
54. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
55. СЕРЈОЖА ГОНТАРЕВ
56. ЖИКИЦА ТАСЕВСКИ
57. КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕВСКА

ДОПЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ СО

50 ЈОВАНА ВЛАДЕВА