РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФИЗИОЛОГИЈА – 43.04.2019 Г.РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА предметот ФИЗИОЛОГИЈА за студентите од Факултетот за физичко образование спорт и здравје

ДАТУМ. 03.04.2019 г

Р.бр. Презиме и име ПРЕДЛОГ ОЦЕНКА
  Вељановски Владимир 5
  Јорданов Милан 5
  Костовски Петар 6
  Јовановски Христијан 7
  Симоновски Кирил 8
  Дрндар Имран 5
  Шабан Али 5
  Михајлов Сотир 5
  Севим Илјаз 5
  Рафаиловски Ќирко 5
  Глигорјадис Васка 5
  Џабирски Атанаско 6
  Биџева Елена 6
  Славковски Младен 5
  Брикан Бахриу 5
     
     

 

Скопје

4.04.2019                                                      Предметен наставник

                                                                   Проф. Ицко К. Ѓоргоски