РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


 

 

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

(ПРВ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I – ГОДИНА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика – Т Амфитеатар Изборен – 1

Амфитеатар

2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика -Т

Амфитеатар

Изборен-2

Амфитеатар

3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III Историја на ФК-Т Амфитеатар 16 ч. Анатомија – Т

Амфитеатар на медицински  

4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III Историја на ФК-Т Амфитеатар 16.45 ч.    Анатомија – В

Амфитеатар на медицински  

5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

      Историја на ФК-Т Амфитеатар Изборен[1]-3

Амфитеатар

6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Гимнастика В – III Гимнастика В – IV   Историјана ФК-Т Амфитеатар Историја на ФК –  В

Амфитеатар

7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Гимнастика В – III  Гимнастика В – IV   Историја на ФК –В

Амфитеатар

Историја на ФК –  В

Амфитеатар

 

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА  ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА НА  МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ, СЕКОГАШ ПОПЛАДНЕ ВО ТЕРМИНИТЕ ОД 16 ДО 17.30 ЧАСОТ

 

ПРВА ГОДИНА          –      ГИМНАСТИЧКА  САЛА

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ПРВ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15 Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II    
2 8.20 – 9.05 Гимнастика В – I Гимнастика В – I Гимнастика В – II    
3 9.20 – 10.05 Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III    
4 10.10 – 10.55 Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III    
5 11.00 – 11.45          
6 11.50 – 12.35 Гимнастика В – III     Гимнастика В – IV      
7 12.40 – 13.25 Гимнастика В – III Гимнастика В – IV      

 

ПРВА ГОДИНА          –   АМФИТЕАТАР 

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

(ПРВ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 14 – 14.45       Гимнастика – Т Амфитеатар Изборен – 1

Амфитеатар

2 14.50 – 15.35       Гимнастика -Т

Амфитеатар

Изборен-2

Амфитеатар

3 15.50 – 16.35       Историја на ФК-Т Амфитеатар 16 ч.       Анатомија – Т

Амфитеатар на медицински  

4 16.40 – 17.25       Историја на ФК-Т Амфитеатар 16.45 ч.    Анатомија – В

Амфитеатар на медицински  

5 17.30 – 18.15       Историја на ФК-Т Амфитеатар Изборен[2]-3

Амфитеатар

6 18.20 – 19.05       Историјана ФК-Т Амфитеатар Историја на ФК –  В

Амфитеатар

7 19.10 – 19.55       Историја на ФК –В

Амфитеатар

Историја на ФК –  В

Амфитеатар

 

ПОПЛАДНЕ

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

(ПРВ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I – ГОДИНА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1         Гимнастика – Т Амфитеатар Изборен – 1

Амфитеатар

2         Гимнастика -Т

Амфитеатар

Изборен-2

Амфитеатар

3 15.30 – 16.15 Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика В – III Историја на ФК-Т Амфитеатар 16 ч.     Анатомија – Т

Амфитеатар на медицински  

4 16.20 – 17.05 Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика В – III Историја на ФК-Т Амфитеатар 16.45  ч.   Анатомија – В

Амфитеатар на медицински  

5 17.15 – 18.00 Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III Историја на ФК-Т Амфитеатар Изборен[3]-3

Амфитеатар

6 18.05 – 18.50 Гимнастика В – II  Гимнастика В – IV Гимнастика В – I Историјана ФК-Т Амфитеатар Историја на ФК –  В

Амфитеатар

7 18.55 – 19.40 Гимнастика В – III Гимнастика В – I Гимнастика В – IV Историја на ФК –В

Амфитеатар

Историја на ФК –  В

Амфитеатар

 

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА  ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА НА  МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ, СЕКОГАШ ПОПЛАДНЕ ВО ТЕРМИНИТЕ ОД 16 ДО 17.30 ЧАСОТ

ПРВА ГОДИНА          –      ГИМНАСТИЧКА  САЛА

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ПРВ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1            
2            
3 15.30 – 16.15 Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика В – III    
4 16.20 – 17.05 Гимнастика В – I Гимнастика В – II Гимнастика В – III    
5 17.15 – 18.00 Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – III    
6 18.05 – 18.50 Гимнастика В – II Гимнастика В – IV Гимнастика В – I    
7 18.55 – 19.40 Гимнастика В – III Гимнастика В – I Гимнастика В – IV    

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  II – ГОДИНА

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

ТРЕТ  (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Изборен – 7 Амфитеатар

Методологија со статист. – Т

  Методологија  со статистикаВ – I  
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Изборен – 8 Амфитеатар

Методологија со статист. – Т

  Методологија  со статистикаВ  – I  
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Изборен – 9 Амфитеатар

Социологија на ФЗОС и СпортВ – I и II

  Методологија  со статистикаВ – II  
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

  Амфитеатар

Социологија на ФЗОС – В – I и II

  Методологија  со статистикаВ – II  
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

  Амфитеатар Физиологија – Т Амфитеатар

Социол.на ФЗОС – Т

14 ч.

Филозофски факултет Предавална 10

ПЕДАГОГИЈА –Т

 
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Амфитеатар

Методо. Со стат. – Т

Амфитеатар Физиологија – В – I и II Амфитеатар

Социол.на ФЗОС – Т

14.50 ч.

Филозофски факултет

Предавална 10

ПЕДАГОГИЈА –Т

 
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Амфитеатар

Методо. Со стат. – Т

       

 

ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕДАГОГИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ИНСТИТУТ ПО 

ПЕДАГОГИЈА, ВО ПРЕДАВАЛНА – 10, СЕКОГАШ СО ПОЧЕТОК ВО 14 ЧАСОТ

ВТОРА  ГОДИНА              –      АМФИТЕАТАР

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

  Амфитеатар

Методологија со статист. – В – I и II

     
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

  Амфитеатар

Методологија со статист. – В – I и II

     
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Амфитеатар

Социологија на ФЗОС – В –  I

     
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

  Амфитеатар

Социологија на ФЗОС – В –  II

     
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

  Амфитеатар

Физиологија – Т

Амфитеатар

Соц.на ФЗОС – Т

   
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Амфитеатар

Методо. Со стат. – Т

Амфитеатар

Физиологија – В

Амфитеатар

Соц.на ФЗОС – Т

   
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Амфитеатар

Методо. Со стат. – Т

       

 

ВТОРА  ГОДИНА       –      УЧИЛНИЦА – 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Изборен – 7     Методологија  со статистикаВ – I  
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Изборен – 8     Методологија  со статистикаВ  – I  
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Изборен – 9     Методологија  со статистикаВ – II  
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

      Методологија  со статистикаВ – II  
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

         
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

   

 

     
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 

ВТОРА  ГОДИНА       –      УЧИЛНИЦА – 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

         
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Изборен – 7     Методологија  со статистикаВ – I  
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Изборен – 8     Методологија  со статистикаВ  – I  
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Изборен – 9     Методологија  со статистикаВ – II  
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

   

 

  Методологија  со статистикаВ – II  
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ   – III – ГОДИНА

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

  Изборен – 13 Медицина на спорт – В-II Летно логорување

 

Медицина на спорт – Т –
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Ракомет– Т Амфитеатар Изборен – 14 Медицина на спорт – В-II Психологија на ФЗОС – Т Медицина на спорт – Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Ракомет– Т Амфитеатар Избоерн – 15 Медицина на спорт – В-I Психологија на ФЗОС – Т Медицина наспорт – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Ракомет – В – I

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

Ракомет – В – II

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

Медицина на спорт – В-I Психологија на ФЗОС – Т Медицина наспорт – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Ракомет – В – I

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

Ракомет – В – II

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

  Психологија на ФЗОС – Т  
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Ракомет – В – II

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

Ракомет – В – I

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

  Психологија на ФОВС – В  
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Ракомет – В – II

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

Ракомет – В – I

МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

  Психологија на ФЗОС – В  

                                                                                                                                        

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ  СЕ РЕАЛИЗИРА  ВО СОПРТСКАТА САЛА МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ, ВО

ПЕРИОДОТ ОД 12 – 15.15  ЧАСОТ

ТРЕТА  ГОДИНА                       –      УЧИЛНИЦА – 1

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

      Летно логорување со планинарска тура Медицина на спорт – Т
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Амфитеатар

Ракомет – Т

    Психологија на ФЗОС – Т Медицина на спорт – Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Амфитеатар

Ракомет – Т

    Психологија на ФЗОС – Т Медицина наспорт – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

      Психологија на ФЗОС – Т Медицина наспорт – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

      Психологија на ФЗОС – Т  
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

      Психологија на ФЗОС – В  
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

      Психологија на ФЗОС – В  

 

ТРЕТА  ГОДИНА        –      УЧИЛНИЦА – 1

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

  Избоерн – 13 Медицина на спорт – В – I    
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

  Изборен – 14 Медицина на спорт – В – I    
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Изборен – 15 Медицина на спорт – В – II    
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

    Медицина на спорт – В – II    
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

         
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

         
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 

ТРЕТА  ГОДИНА        –      УЧИЛНИЦА – 1

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

         
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Избоерн – 13 Медицина на спорт – В – I    
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

  Изборен – 14 Медицина на спорт – В – I    
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

  Изборен – 15 Медицина на спорт – В – II    
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

    Медицина на спорт – В – II    
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

    Летно логорување со планинарска тура    

 

ТРЕТА  ГОДИНА        –      СПОРТСКА САЛА МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ

ПРЕТПЛАДНЕ – ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1            
2            
3            
4 12.00 – 12.45 Ракомет – В – I Ракомет – В – II      
5 12.50 – 13.35 Ракомет – В – I Ракомет – В – II      
6 13.40 – 14.25 Ракомет – В – II Ракомет – В – I      
7 14.30 – 15.15 Ракомет – В – II Ракомет – В – I      

 

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ  СЕ РЕАЛИЗИРА  ВО СОПРТСКАТА САЛА МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ, ВО

ПЕРИОДОТ ОД 12 – 15.15  ЧАСОТ

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ   IV – ГОДИНА

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Времена

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

    боречки спортови – 2

Амфитеатар

Рекреација – В – I Дидактика на  ФОС – Т
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

    боречки спортови – 2

Амфитеатар

Рекреација – В – I Дидактика на ФОС Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Теорија и методика на спортската рекреација Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Теорија и методика на спортската рекреација Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – В
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Изборен – УКИМ -2 Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – В
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Изборен – УКИМ -3 Изборен – УКИМ -4 Рекреација – В – II Рекреација – В – II  

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА   –      УЧИЛНИЦА – 3                                                

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год.ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

      Рекреација – В – I Дидактика на  ФОС – Т
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

      Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

      Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Боречки спортови 2–Т

Амфитеатар

    Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Боречки спортови 2–Т

Амфитеатар

    Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – В
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Изборен – УКИМ -2     Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – В
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Изборен – УКИМ -3 Изборен – УКИМ -4   Рекреација – В – II  

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА   –      УЧИЛНИЦА – 3

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2019/2020 год. – СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

      Рекреација – В – I  
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

  Дидактика на ФОС – В   Рекреација – В – II  
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

      Рекреација – В – I Дидактика на  ФОС – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

    Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

    Рекреација – В – I Дидактика на ФОС – Т
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Изборен – УКИМ -2     Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – Т
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Изборен – УКИМ -3 Изборен – УКИМ -4   Рекреација – В – II Дидактика на ФОС – В

 

УЧЕБНА 2019/2020 год.ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТА ГОДИНА       –      ГОЛЕМА СПОРТСКА САЛА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

         
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА    
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

  Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА Боречкиспортови 2 – В – II ГРУПА    
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

  Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА    
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

  Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА    
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 

УЧЕБНА 2019/2020 год.ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТА  ГОДИНА             –         АМФИТЕАТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

    Теорија и методика на сп. рекреација – Т    
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

    Теорија и методика на сп. рекреација – Т    
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

         
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

         
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

         
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

         
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од понудената листа од ФФОСЗ

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од понудената листа од ФФОСЗ

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од понудената листа од ФФОСЗ