ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА
 
ПРВА ГОДИНА – ПРВ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ОД  ФФОСЗ
1.      ИЗБОРЕН – 1                     СПОРТСКА ИСХРАНА – Проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска
2.      ИЗБОРЕН – 2                     СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ Проф. д-р Иван Анастасовски
3.      ИЗБОРЕН – 3                     КИК-БОКС  – Вонр. проф. д-р Руждија Калач
 
НАСОКА СПОРТ – ПРВА ГОДИНА – ПРВ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ОД ФФОСЗ И УКИМ
 
1.      ИЗБОРЕН – 1                     СПОРТСКА ИСХРАН – Проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска
2.      ИЗБОРЕН – 2                     СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ Проф. д-р Иван Анастасовски
1.      ИЗБОРЕН  – 1 УКИМ        МАЛ ФУДБАЛ  – Проф. д-р Небојша Марковски
 
ВТОРА ГОДИНА – ТРЕТ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ОД ФФОСЗ
 
1.      ИЗБОРЕН – 7                     АЕРОБИК И ПИЛАТЕС Проф. д-р ГОРАН НИКОВСКИ
2.      ИЗБОРЕН – 8                     ОЛИМПИЗАМ  – Проф. д-р Душко Иванов
3.      ИЗБОРЕН – 9                     СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ Проф. д-р Иван Анастасовски
НАСОКА СПОРТ – ВТОРА  ГОДИНА – ТРЕТ СЕМЕСТАР –  ИЗБОРНИ ОД УКИМ
1.      ИЗБОРЕН – 2 УКИМ                       АЕРОБИК И ПИЛАТЕС Проф. д-р ГОРАН НИКОВСКИ
2.      ИЗБОРЕН – 3 УКИМ                       ОЛИМПИЗАМ  – Проф. д-р Душко Иванов
 
ТРЕТА ГОДИНА – ПЕТТИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ОД ФФОСЗ
 
1-     ИЗБОРЕН  – 13                  РОДОВИ И СПОРТ   Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска
2.      ИЗБОРЕН  – 14                  МИНИ-КОШАРКА    Проф. д-р Милан Наумовски
3.      ИЗБОРЕН  – 15                  УЧИЛИШЕН СПОРТ – Проф. д-р Александар Туфекчиевски
НАСОКА СПОРТ – ТРЕТА  ГОДИНА – ПЕТТИ СЕМЕСТАР –  ИЗБОРЕН ОД ФФОСЗ
1.        ИЗБОРЕН  – 7                    УЧИЛИШЕН СПОРТ – Проф. д-р Александар Туфекчиевски
ЧЕТВРТА ГОДИНА – СЕДМИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ОД УКИМ
 
1.      ИЗБОРЕН УКИМ – 2         РЕКРЕАЦИЈА И ЗДРАВЈЕ – Проф. д-р Горан Никовски
2.      ИЗБОРЕН УКИМ – 3         СПОРТ И ЛИЧНОСТ  – Проф. д-р Ленче А. Величкoвска
3.      ИЗБОРЕН УКИМ – 4         БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ВО СПОРТОТ Проф. д-р Александар  

Туфекчиевски

Наставата ќе се реализира според предвидениот распоредот за зимскиот семестар