ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ ВО ПРВА ГОДИНА НА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ

ОД НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР

 

 1. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА – ПРОФ Д-Р ЈУЛИЈА ЖИВАДИНОВИЌ

zivadinovikj@yahoo.com

 1. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА – ПРОФ. Д-Р ОРЦЕ МИТЕВСКИ

ogimnastika@yahoo.com

 1. ИСТОРИЈА НА ФИЗ.КУЛТУРА – ПРОФ. Д-Р ДУШКО ИВАНОВ

dusko_ivanov@yahoo.com

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФФОСЗ ЗА СТУДЕНТИТЕ

ОД НАСОКАТА ФИЗЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР

 

 1. МАЛ ФУДБАЛ – FUTSAL – ПРОФ. Д-Р НЕБОЈША МАРКОВСКИ

nmarkovski@hotmail.com

 1. СПОРТСКА ИСХРАНА – ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ШУКОВА СТОЈМАНОВСКА

danisukova@yahoo.com

 1. МИНИ КОШАРКА – ПРОФ. Д-Р МИЛАН НАУМОВСКИ

m_naumovski2000@yahoo.com

СИТЕ НАВЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ИНДЕКС

 

ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ ВО ПРВА ГОДИНА НА НАСОКАТА СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВ СЕМЕСТАР

 

 1. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА – ПРОФ Д-Р ЈУЛИЈА ЖИВАДИНОВИЌ

zivadinovikj@yahoo.com

 1. ИСТОРИЈА НА ФИЗ.КУЛТУРА – ПРОФ. Д-Р ДУШКО ИВАНОВ

dusko_ivanov@yahoo.com

 1. ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ – СТУДЕНТИТЕ ГО ВНЕСУВААТ СПОРТОТ ЗА КОЈ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРОФЕСОРОТ КОЈ ГО ПРЕДАВА ТОЈ СПОРТ

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФФОСЗ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА СПОРТ

 

 1. МАЛ ФУДБАЛ – FUTSAL – ПРОФ. Д-Р НEБОЈША МАРКОВСКИ

nmarkovski@hotmail.com

 1. МИНИ КОШАРКА – ПРОФ. Д-Р МИЛАН НАУМОВСКИ

m_naumovski2000@yahoo.com

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА НА УКИМ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА СПОРТ

 1. СПОРТСКА ИСХРАНА – ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ШУКОВА СТОЈМАНОВСКА

danisukova@yahoo.com

СИТЕ НАВЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ИНДЕКС