Втор циклус

  • Home
  • Втор циклус

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии

На Факултетот за физичка култура во Скопје во прва година на втор  циклус студии се предвидува да се запишат следниов број студенти:
– 30 студенти студиска програма – кинезиологија, 2 семестра,  цена  2000 евра.
– 30 студенти студиска програма – спортски менаџмент, 2 семестра, цена 2000 евра.

– 30 студенти студиска програма – спортски туризам, 2 семестра, цена 2000 евра.

Право на конкурирање
Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:
– да  завршиле  прв  циклус  студии  на  соодветни  или  сродни  студии  и  кои  исполнуваат  други
– услови  предвидени  со  студиските  програми  за  организирање  втор  циклус  студии  на соодветниот факултет, односно научен институт.

Документи за пријавување
Пред пријавувањето  во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат  треба  да  се  регистрира  на  www.upisi.ukim.edu.mk  и  да  ја  пополни  електронската  пријава.  Бројот  којшто  кандидатот  автоматски  го  добил  од  системот  за  електронското  пријавување  треба  да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.  Пријавувањето се врши на соодветниот факултет односно научен институт.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:
– пријавен лист за запишување;
– електронска пријава (од www.upisi.ukim.edu.mk);
– диплома за завршен прв циклус студии;
– куса биографија (CV);
– потврда за знаење странски јазик;
– препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
– список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
– документи за евентуални награди, признанија и други документи

Рокови за пријавување и запишување
– Пријавување на кандидатите во првиот уписен рок 30 септември до 15 октомври 2020 година
– Запишување на кандидатите  20-23 октомври 2020 година
– Пријавување на кандидатите во вториот  уписен рок 01 февруари до 01 март 2021 година
– Запишување на кандидатите  во вториот  уписен рок  03-05 март 2021 година
– Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд