РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ

Кандидатите кои се примени во ВТОРИОТ уписен рок имаат обврска да го запазат рокот, за упис – 25.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за третиот уписен рок.

ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ

 • Индекс и студенска легитимација
 • Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2 х 3 см)
 • Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарницата на Факултетот)
 • Оригинални свидетелства од сите класови.
 • Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 • Извод од матичната книга на родените
 • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 • Потврди за уплатени средства:
  • За упис на факултет – 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ,
  • Назив и седиште на примачот  –  Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103093 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41
 • За осигурување – 1000 денари
 • Назив и седиште на примачот – Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103093 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41
 • За ИКСА на УКИМ ЗА ФФОСЗ – 750 денари
 • Назив и седиште на примачот  – Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103689 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41

Наведените уплатници, формулари, индекс и студентска легитимација можат да се набават во книжарата на Факултетот.

РАНГ ЛИСТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФФОСЗ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА 

Ранг листа втор уписен рок за  – Физичко и здравствено образование – Приватна квота (со кофинансирање) –

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 84202 Златко Ристовски 86.05
2 83901 Елеонора Сталеска 74.89
3 84099 Емил Скоко 68,737
4 84123 Дарко Бадаревски 55,431

Ранг листа втор уписен рок – Физичко и здравствено образование – вонредни –

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 84072 Михаил Ристески 90,800
2 83917 Филип Пецовски 75,362
3 84212 Оливер Додевски 67,660
4 84270 Лука Здравковски 63,600

 Ранг листа од вториот уписен рок спортски тренери  – кошарка – вонредни –

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 84132 Алек Ѓорѓиевски 53,755

Ранг листа од вториот уписен рок спортски тренери – кошарка – вонредни – факултетско образование

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 84387 Данило Аџаип 78,200

Ранг листа втор уписен рок – Физичко и здравствено образование – специјални услови –

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 84197 Бисера Додевска 54,667

КОМИСИЈА

 1. Прод. Д-р Милан Наумовски – претседател с.р.
 2. Проф. д-р Александар Туфекчиевски – член с.р.
 3. Проф. д-р Гино Стрезовски – член с.р.