НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, ЌЕ СЕ РАЛИЗИРА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН

 

                    ПРВА ГОДИНА (ПРВ СЕМЕСТАР)

  1. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА                                 –           ON LINE
 1. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА                         –           ON LINE
 2. ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА             –           ON LINE

                    ВТОРА ГОДИНА (ТРЕТ СЕМЕСТАР)

 1. МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА             –           ON LINE
 2. ФИЗИОЛОГИЈА                                               –           ON LINE
 3. ПЕДАГОГИЈА                                                   –           ON LINE
 4. СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТ ОТ         –           ON LINE

                    ТРЕТА ГОДИНА (ПЕТТИ СЕМЕСТАР)

 1. ПСИХОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ          –           ON LINE
 2. МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ                             –           ON LINE
 3. РАКОМЕТ – КОМБИНИРАНО:      ПРЕДАВАЊАТА ON LINE, ВЕЖБИТЕ ВО САЛА

                    ЧЕТВРТА ГОДИНА (СЕДМИ СЕМЕСТАР)

 1. БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2 – КОМБИНИРАНО: ПРЕДАВАЊАТА ON LINE, ВЕЖБИТЕ ВО САЛА
 1. ТЕОРИЈА И МЕТОД. НА СП. РЕКРЕАЦИЈА – КОМБИНИРАНО: ПРЕДАВАЊАТА ON LINЕ,  ВЕЖБИТЕ НАДВОР ОД ФАКУЛТЕТОТ
 2. ДИДАКТИКА ВО ФЗО И СПОРТОТ             –           ON LINE