Конечна ранг-листа на студенти кои ги исполнуваат критериумите на интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

  • Home
  • Македонски
  • Конечна ранг-листа на студенти кои ги исполнуваат критериумите на интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година