СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ

 • Home
 • Македонски
 • СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ


СООПШТЕНИЕ

НА 27.11.2019 ГОДИНА (СРЕДА) ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ.

            НА ТАЈНОТО ГЛАСАЊЕ МОЖАТ ДА ПРИСТАПАТ САМО СТУДЕНТИ ОД НАШИОТ ФАКУЛТЕТ, КОИ ЌЕ ПРИЛОЖАТ ИНДЕКС ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА. ГЛАСАЊЕТО ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ НА ФФОСЗ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 09 ДО 16 ЧАСОТ.

 

 

                СКОПЈЕ                                                                               ИЗБОРНА КОМИСИЈА

            19.11.2019 Г.

УНИВЕРЗИТЕТ  “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

СКОПЈЕ

дел. број 02 – ___/­­1 од                     година

 

Врз основа на одредбите од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр.425/2019 година) и  Статутот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр.453/2019 година), комисијата за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, ја донесе следната

О Д Л У К А

По спроведените собири во секоја студиска година на првиот, вториот и третиот циклус студии и прегледот на записниците, Комисијата ги утврди следните кандидати за членови и претседател на Студентското собрание на ФФОСЗ.

ЧЛЕНОВИ НА ССФФОСЗ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

I   ГОДИНА

 1. МАРТИНА НИКОЛОВА – НАСОКА ФЗО – 2019/20

II  ГОДИНА

 1. АНГЕЛА МИЛАДИНОВА – НАСОКА ФЗО – 2019/20

III  ГОДИНА

 1. ИЛИЈА СПАСЕСКИ – НАСОКА ФЗО – 2019/20

IV  ГОДИНА

 1. ПАВЛИНА СПАСЕВСКА – НАСОКА ФЗО – 2019/20

ЧЛЕНОВИ НА ССФФОСЗ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 1. ТИХО НАУМОСКИ – КИНЕЗИОЛОГИЈА – 2019/20

ЧЛЕНОВИ НА ССФФОСЗ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС

 1. САШО ДАНЕВСКИ – КИНЕЗИОЛОГИЈА ФЗО – 2019/20

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССФФОСЗ

 1. МАРИО ЈАНЕВСКИ – НАСОКА ФЗО – 2019/20
 2. ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА – НАСОКА ФЗО – 2019/20
 3. НИКОЛИНА МАРТИНОВСКА – НАСОКА ФЗО – 2019/20

Изборна комисија за спроведување на изборите за членови на Факултетското студентско собрание и за избор на претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје

 1. Проф. д-р Милан Наумовски – член
 2. Проф. д-р Иван Анастасовски – член
 3. Драган Думевски – студент – IV
 4. Теодора Димитровска – студент IV
 5. Николина Мартиновска – студент– III
 6. ЗАМЕНА
  1. Проф. д-р Горан Никовски
  2. Анѓела Миладинова – втора година
  3. Давид Милетиќ – втора година

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ  ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ  – СКОПЈЕ

 1. Комисијата во состав: Проф. д-р Милан Наумовски – член, проф. д-р Иван Анастасовски – член, Драган Думевски – студент – IV, Теодора Димитровска – студент IV и Николина Мартиновска – студент– III година, има обврска на денот на изборите да го организира и спроведе тајното гласање, кое ќе се одржи на 27.11.2019 година. Комисијата изготвува гласачко ливче со следниот изглед:
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

 

——————- ГОДИНА

1.       ————————–

 

СЕ ГЛАСА СО ЗАОКРУЖУВАЊЕ НА РЕДНИОТ БРОЈ ПРЕД КАНДИДАТОТ

 

 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

 

——————- ГОДИНА

1.       ————————–

 

СЕ ГЛАСА СО ЗАОКРУЖУВАЊЕ НА РЕДНИОТ БРОЈ ПРЕД КАНДИДАТОТ

 

 1. Комисијата утврдува образец на записник со следниот изглед:

 

З А П И С Н И К

 

Од спроведените избори за членови на Студентското собрание на ФФОСЗ, спроведени на 27.11.2019 година, во периодот од 09 – 16 часот.  Врз основа на преброените гласачки ливчиња констатирано е дека од вкупниот број гласачки ливчиња —–, важечки се ——, неважечки се —–. По пребројувањето се констатира дека најмногу гласови добиле следните кандидати.

ЧЛЕНОВИ НА ССФФОСЗ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

I   ГОДИНА

1.       ——————————–            – НАСОКА ФЗО – 2019/20

II  ГОДИНА

2.       ——————————–            – НАСОКА ФЗО – 2019/20

III  ГОДИНА

3.       ——————————–                            – НАСОКА ФЗО – 2019/20

IV  ГОДИНА

4.       ——————————–            – НАСОКА ФЗО – 2019/20

ЧЛЕНОВИ НА ССФФОСЗ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

5.       ——————————–            – КИНЕЗИОЛОГИЈА – 2019/20

ЧЛЕНОВИ НА ССФФОСЗ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС

6.       ——————————–            – КИНЕЗИОЛОГИЈА ФЗО – 2019/20

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССФФОСЗ

1.       ——————————–            – НАСОКА ФЗО – 2019/20

2.       ——————————–            – НАСОКА ФЗО – 2019/20

Изборна комисија за спроведување на изборите за членови на Факултетското студентско собрание и за избор на претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје.

1.       Проф. д-р Милан Наумовски – член

2.       Проф. д-р Иван Анастасовски – член

3.       Драган Думевски – студент – IV

4.       Теодора Димитровска – студент   IV

5.       Николина Мартиновска – студент– III

ЗАМЕНА

 1. Проф. д-р Горан Никовски
 2. Анѓела Миладинова – втора година
 3. Давид Милетиќ – втора година

 

 1. Кандидатите за претставници во Факултетското студентско собрание се утврдуваат на собири на студентите, по предлог на студентите од секоја студиска година запишани на додипломски студии и по предлог на студентите запишани на посдипломски и дикторски студии, во учебната 2019/2020 година.

Право да избираат и да бидат избрани за членови на Факултетското студентско собрание имаат сите студенти на Факултетот, кои се запишани на студии во учебната 2019/2020 година и имаат запишан зимски семестар.

За претседател на Факултетското студентско собрание може да биде избран редовен студент на Факултетот со најмалку трет семестар завршен (положени сите испити заклучно со трет семестар).

За претседател на Факултетското студентско собрание е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од студентите на Факултетот кои гласале.

Членовите во Факултетското студентско собрание и претседателот на Факултетското студентско собрание се избираат на фер, демократски избори со тајно гласање.

 1. По затворање на изборите во 16 часот, Комисијата врши пребројување на гласачките ливчиња по години и ги утврдува резултатите од гласањето.
 2. За избран член на Студентското собрание на ФФОСЗ се смета кандидатот кој добил најмногу гласови од студентите кои гласале.
 3. За избран претседател на Студентското собрание на ФФОСЗ се смета кандидатот кој добил најмногу гласови од студентите кои гласале.
 4. По спроведените избори, Комисијата составува Записник за резултатите од гласањето за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на ФФОСЗ.
 5. Резултатите од спроведените избори комисијата ги објавува на WEB-страната на Факултетот.

Изборна комисија за спроведување на изборите за членови на Факултетското студентско собрание и за избор на претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје

 1. Проф. д-р Милан Наумовски – член
 2. Проф. д-р Иван Анастасовски – член
 3. Драган Думевски – студент – IV
 4. Теодора Димитровска – студент IV
 5. Николина Мартиновска – студент– III
 6. ЗАМЕНА
  1. Проф. д-р Горан Никовски
  2. Анѓела Миладинова – втора година
  3. Давид Милетиќ – втора година