ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 1. НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.2.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).
 2. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 10.07.2020 ГОДИНА
 3. УПИСОТ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР З А УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА ЌЕ ТРАЕ ОД 17.02.2020 ДО 28.02.2020 ГОДИНА.
 4. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКАТА  ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ ТРАЕ ОД  06.2020 ГОДИНА ДО 05.06.2020 ГОДИНА.
 5. СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ЗАДОЦНАТ СО ЕЛЕКТРОНСКОТО  ПРИЈАВУВА-ЊЕ НА ИСПИТИТЕ  ЌЕ ПЛАТАТ КАЗНА ВО ВИСИНА ОД 500 ДЕНАРИ  ПО ПРЕДМЕТ
 6. ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 13.04.2020 ДО 17.04.2020 ГОДИНА
 7. ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.05.2019 ДО 24.05.2019 ГОДИНА
 8. СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ДВЕТЕ НАСОКИ (ФЗО И СПОРТ) ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ПЕРИОДОТ ОД  04 АПРИЛ ДО 26 АПРИЛ 2020 ГОДИНА
 9. СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ГИ ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИТЕ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ИСТИТЕ ТЕРМИНИ КАКО ЗА ВОНРЕДЕНИТЕ СТУДЕНТИ ОД НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
 10. ЛЕТНОТО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА ЌЕ СЕ  РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 29.06.2020 ГОДИНА ДО 06.07.2020 ГОДИНА
 1. ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 06.2020 ГОДИНА ДО  03.07.2020 ГОДИНА
 2. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 10.07.2019 ГОДИНА
 3. ТРЕТАТА (СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 09.2020 ГОДИНА ДО 25.09.2020 ГОДИНА
 4. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ ТРАЕ ОД 08.2020 ГОДИНА ДО 31.08.2020 ГОДИНА.
 5. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА СЕПТЕМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА  СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 10.10.2020 ГОДИНА