Документи од јавен карактер

  • Home
  • Документи од јавен карактер

Овластени службени лица за посредување со информации од Јавен карактер се: Елена Даскалова и Митричка Џамбазовска Старделова

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ:

1. Статут 2019 – Гласник 453

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Закон за високо образование

САМОЕВАЛУАЦИЈА:

1. Самоевалуација 2016 – 2018

УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН:

1. Број 1215 – 15.05.2020
2. Број 1216 – 01.06.2020