Erasmus+ Документи

  • Home
  • Erasmus+ Документи

Кликнете на линкот за да го преземете документот

ДОКУМЕНТИ:

1. Програмски водич за ERASMUS+
2. Информација за добивање на писмо за поддршка за конкурирање на проекти од странски институции и влади
3. PIC number
4. Еразмус код на Универзитетот
5. ERASMUS Statement Policy
6. UNIVERSITY ERASMUS CHARTER
7. STUDENT ERASMUS CHARTER
8. Кодови на научни области
9. ERASMUS+ билатерални договори
10. ERASMUS+ координатори по факултети
11. Информација и образложение за потпишување Еразмус+ договор
12. Модел на Еразмус+ билатерален договор
13. UKIM Datasheet / Податоци за Универзитетот

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ:

1. Student Application Form
2. Learning Agreement for Studies
3. Learning Agreement Guidelines
4. Europass CV – модел
5. ERASMUS+ месечни стипендии за студенти
6. ERASMUS+ координатори по факултети
7. Потврда за пристигнување/заминување од ЕУ високообразовната институција
8. ERASMUS+ билатерални договори

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ:

1. Student Application Form – Traineeship
2. Learning agreement traineeships
3. Guidelines – Learning agreement traineesh
4. Invitation Letter
5. Europass CV –  model
6. Iznosi na grantovi za E+ studentska mobilnost
7. Потврда за пристигнување заминување
8. Final Report

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР:

1. Application Form
2. Europass CV – модел
3. Mobility Agreement for Teaching
4. Mobility Agreement for Training
5. ERASMUS+ дневен надомест за наставен кадар
6. Teaching staff confirmation
7. Training staff confirmation
8. Потврда за пристигнување/заминување од ЕУ високообразовната институција
9. Пресметка на патни трошоци
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htmERASMUS+ координатори по факултети