Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

ПРАВИЛНИЦИ И АКТИ ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУОТ

Институот за истражувачка работа во спортот, ќе работи во согласност со Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 24/2013), Статутот на Универзитетот „Св. Кирил Методиј” во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2008) и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје ( Универзитетски гласник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр.12/2011).
Правните основи и материјално-финансискто работење на Инститот ќе биде водено согласно законот од Стручната служба на Факултетот, која и ќе води постапка за набавка на опрема, реквизити, користење на опремата, нејзино одржување, ценовник на услуги и водење Централен магацин на опрема ( постпака за земање,користење и враќање) и др.

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...