Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ

Институтот за научно-истражувачка работа во спортот својата дејност ја насочува кон:

 • Изведување на истражувања во сите сегменти на дејноста спорт (воспитание и образование, масовен, национален и врвен спорт, менаџирање на клубови, федерации, објекти, борба против насилство во спортот, броба против допингот децентралиазцијата на спортот и др.);
 • Развојни и апликативни проекти од јавен и локален интерес за воспитно-образовните иснтитуци, централната и локалната власт, со приоритет за потребите на универзитетскиот, националниот и врвниот спорт, клубовите, федерациите и меѓународните спортски асоцијации;
 • Човечките ресурси како основа за успешно поставен и конципиран спортски систем, низ процес на перманентна едукација за потребите на спортот;
 • Научна поддршка за воведување на лиценцен систем за кадрите во спортот (професионалните, хонорарните и волонтерскити) врз основа на стандарди од современиот образовен процес;
 • Едукација на вработените во единците на локаланата самоуправа, за потребите на администрацијта, масовниот спорт – Спорт за сите;
 • Едукација на специјалисти за потребите на спортот (селкција во спортот, водење спортисти и тимови во националниот спорт и водење на тимови и репрезнтации во меѓународниот спортски систем);
 • Поддршка на научниот пристап во креирање, водење и следење на тренажниот процес во спортот со поединци, клубови и репрезентации со особен акцент на врвниот спорт.
 • Примена на научни истражувања од базичните и областа на спортот, трансфер на научни сознанија од светот во тренажниот процес на спортистите на Република Македнија.
 • Истражувања поврзани со планирање, водење и трансформирање на клубовите и федерациите;
 • Истражувања за потребите на централната и локалната власт,  во однос на управување, вреднување и следење на остварувањата во дејноста спорт со развојни, стратешки и годишни планирања и
 • Истражувања барани од национланите спортски федерации за нивни потреби во насока на развој на одреден спорт.

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...