Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

Правни документи и одредби

Законски акти

1 Закон за високото образование (14.03.2008)
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (19.08.2008)
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (24.02.2009)
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (03.07.2009)
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (05.08.2009)
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (31.08.2010)
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (11.02.2011)
8 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (13.04.2011)
9 Дополнување на законот за високо образование (02.10.2012)
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование (25.01.2013)


Универзитет „Св. Кирил и Методиј

1 Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (12.2008)
2 Правилник за избор во звања
3 Правилник за избор во звања (измени и дополнувања со пречистен текст)
4 Анекс 2 - кон извештајот за избор во звања
5 Правилник за докторски студии
6 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
7 Водич низ докторските студии
8 Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус -студии - докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (пречистен текст)
9 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
10 Правилник за утврдување на износот на трошоците за студирање на третиот циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и нивна распределба
11 Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ( пречистен текст )
12 Автентично толкување на членовите 14 и 15 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
13 Правилник за утврдување на износот на трошоците за студирање на третиот циклус на студии-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
14 Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност
15 Извештај за работата на Школата за докторски студии и за реализацијата на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 година
16 Правилник за издавачка дејност
17 Правилник за студиски програми
18 Правилник за заеднички студиски програми
19 Правилник за I и II циклус универзитетски студии
20 Правилник за студентски правобранител


Факултет за физичка култура во Скопје

1 Закон за заштита од вознемирување на работното место
2 Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер


Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...